ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / ถวิลวดี บุรีกุล ที่ปรึกษาโครงการ, นิตยา โพธิ์นอก นักวิจัย และวลัยพร ล้ออัศจรรย์ ผู้บริหารโครงการวิจัย – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top