การประยุกต์ใช้กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะในประเทศไทย : บทเรียนจากเวทีประชาเสวนาหาทางออกกรณีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบกว๊านพะเยาและการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ / สติธร ธนานิธิโชติ, นิตยา โพธิ์นอก, ชลัท ประเทืองรัตนา, และวิชุดา สาธิตพร – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top