พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการดำรงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน : รายงานวิจัยเรื่อง / โดย จิรานุช โสภา และ วณิชยา ศีลบุตร – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top