การปรับปรุงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ตามแนวทางปฏิรูปประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : การเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองของผู้ให้ข้อมูล (Whistbleblower) ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการใช้อำนาจไม่ถูกต้องซึ่งประทบต่อประโยชน์สาธารณะ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย / มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top