การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ = Practical Wisdom / วุฒิสาร ตันไชย – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top