ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ [Peace Survey] ครั้งที่ 2 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top