ธรรมนูญกว๊านพะเยากับการเสริมสร้างพลังพลเมืองด้วยการสื่อสารสาธารณะในการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ชัยวัฒน์ จันธิมา, บรรจง วงศ์ราษฏร์, สหัทยา วิเศษ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top