เสมอภาคสร้างได้ (การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติชายหญิง Gender responsive budgeting : GRB) / จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า ; ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top