ชีวิตหนึ่ง…เพื่อบ้านเมือง : หนังสือรวมบทความวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี / บรรณาธิการต้นฉบับ ธีรพรรณ ใจมั่น – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top