อยากลืมกลับจำ : สารคดีชีวประวัติลูกสาวจอมพล ป. : ชีวิต ความผันผวน และความทรงจำของจีรวัสส์ ปันยารชุน พิบูลสงคราม / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ศรัญญู เทพสงเคราะห์ และ ณัฐพล ใจจริง ; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, บรรณาธิการ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top