ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ : สถานภาพความรู้ปัจจุบัน ลำดับที่ 4 / วินัย พงศ์ศรีเพียร หัวหน้าโครงการ ; ศุภการ สิริไพศาล และ ชัยพงษ์ สำเนียง บรรณาธิการ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top