การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 กรณีศึกษา : การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยศิลปวัฒนธรรม เทศบาลเมืองกระบี่ / ชนิษฎา ชูสุข, พนาลี ชีวกิดาการ, สมพร คุณวิชิต, ปุณยนุช รุธิรโก, สายฝน แสงหิรัญ ทองประเสริฐ และฐิติชญาน์ บุญโสม – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top