การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี : ผลงานวิชัยชุมชนฉบับสมบูรณ์ = Applying data mining techniques for the information system management of community base-tourism in Surat Thani Province, Thailand / ดลลักษณ์ บางศุข – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top