กระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม : บทเรียนของความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการสวัสดิการสังคมและโครงการการช่วยเหลือเกษตรกร / ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ และคณะ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top