กำเนิดสยามจากแผนที่ : ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ = Siam mapped : a history of th geo-body of nation / ผู้เขียน ธงชัย วินิจจะกูล ; พวงทอง ภวัครพันธุ์, ไอดา อรุณวงศ์, พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ แปล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top