สีสะท้อนสี : ภาพในความคิด (Stereotype) ของคนไทยที่มีต่อกลุ่มการเมืองต่างกัน / อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, สุภางค์ จันทวานิช, ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ, วิศิษฏ์ ยุทธาภรณ์พินิจ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top