รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง = Citizen – center voting / วุฒิสาร ตันไชย, สติธร ธนานิธิโชติ, เอกวีร์ มีสุข – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top