การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัย / โดย อรทัย ก๊กผล วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top