การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดพะเยา / วีระ เลิศสมพร – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top