เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ : หลากมุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย = Unpacking public policy / ผู้เขียน เกษียร เตชะพีระ…[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ วสันต์ เหลืองประภัสร์, พัชราภา ตันตราจิน, ธีรพัฒน์ อังศุชวาล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top