บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจราชการแผ่นดินในการดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยว่าด้วยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / โดย ชลัช จงสืบพันธ์, ไชยา กุฎาคาร – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top