การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผู้นำและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงทางการเมืองและการตัดสินใจ = The national action planning for women’s leadership and participation in politics and decision making / จัดทำโดย โครงการสร้างเสริมภาวะผู้นำของผู้หญิงและการวางแผนและจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย สถาบันพระปกเกล้า ; ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top