ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่น : กรณีศึกษา อปท.ในจังหวัดอุบลราชธานี / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, ดารุณี พุ่มแก้ว และพิชิต รัชตพิบุลภพ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top