บทวิพากษ์ธรรมวิทยาแห่งพลเมืองของประกาศกร่วมสมัย : เกษียร เตชะพีระ, ธงชัย วินิจจะกูล และสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล = Contemporary prophets and their critiques of Thai civic religion : Kasian Tejapira, Thongchai Winichakul, Somsak Jeamteerasakul : รายงานการวิจัย / ศุภมิตร ปิติพัฒน์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top