โครงการวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 : กรณีศึกษาการจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / ไกรวุฒิ ใจคำปัน – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top