สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : การดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (IPU) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สถาบันพระปกเกล้า ; ถวิลวดี บุรีกุล นักวิจัยและหัวหน้าโครงการ ; มานวิภา อินทรทัต … [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top