รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. … : เอกสารวิเคราะห์ร่างกฎหมายจาก www.thailawwatch.org / โดย โครงการปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top