รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top