การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี / ฐปนรรต พรหมอินทร์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top