จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2550-2551 = Moritoring the pulse of the nation : indicators of democratization and good governance in Thailand 2007-2008 / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top