พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top