พิจารณาในกรมดำรงฯ เมื่อพระชนม์ครบ 150 : โดยรวบรวมทัศนะของ ส. ศิวรักษ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 – พ.ศ. 2555 – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top