โครงการศึกษาวิจัย การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 (Best Practices) กรณีศึกษา : การอนุรักษ์เมืองเก่า เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สายฝน สุเอียนทรเมธี – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top