โครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top