การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบลคลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สถาบันพระปกเกล้า สนับสนุนโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top