ปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย โดย ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top