ประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน / เขียนโดย ว. วชิรเมธี, อานันท์ ปันยารชุน, นิธิ เอียวศรีวงศ์, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, ศุภวุฒิ สายเชื้อ ; บรรณาธิการ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top