เอกสารสรุปประเด็นการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทางออกของประเทศไทยภายใต้วิกฤติความคิดแตกต่าง : การสัมมนาทางวิชาการ วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2551 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา กรุงเทพมหานคร / จัดโดย คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุมิสภา – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top