โครงการศึกษาวิจัยชุมชนเรื่อง บทบาทสื่อบุคคลในการจัดการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนในกระบวนการชุมชนเข้มแข็งและการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง กรณีศึกษาบทบาทอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน (อสช.) จังหวัดฉะเชิงเทรา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ภุชงค์ กนิษฐชาต และคณะ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top