การวัดอุณหภูมิประชาธิปไตยในท้องถิ่น นวัตกรรมการตรวจสอบการเมืองและการบริหารงานท้องถิ่นโดยชุมชน / ปิยะพงษ์ บุษบงก์ และ จาพิกรณ์ เผือกโสภา – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top