การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550 ในจังหวัดพิษณุโลก / ยรรยง เฉลิมแสน, ณิฐิมา เฉลิมแสน, พรเทพ เกียรติดำรงค์กุล, ณวรรณพร จิรารัตน์, โสภณา สำราญ, รุ่งระวี ทองดอนแอ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top