ระเบียบการให้บริการ

บุคคลทั่วไปมีสิทธิ์ขอรับบริการจากศูนย์บรรณสารและสารสนเทศได้ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของห้องสมุด

สิทธิ์ในการใช้บริการยืม

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง ด้วยระยะเวลาเท่าเดิม ในกรณีที่ไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีสมาชิกท่านใดขอจองใช้อยู่ก่อน ในกรณีสมาชิกคืนวัสดุเกินกำหนดต้องชำระค่าปรับ ดังนี้

สำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการขอรับบริการยืม-คืน ต้องสมัครเป็นสมาชิก และวางเงินประกัน 1,000 บาท หรือ วางบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดฉบับจริงที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐเพื่อเป็นประกัน