ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 2 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "อรทัย ก๊กผล, " พบทั้งหมด จำนวน 26 รายการ


การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัย / โดย อรทัย ก๊กผล วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JF1525.พ6 .อ43
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491574
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ปฏิรูป กทม. ระบบสองชั้นแก้ปัญหา กทม.? ได้จริงหรือ / บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล ; คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ต้นไชย และคณะ

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.9.ก4 .ป36
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490926
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

Best Practices ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชน / อรทัย ก๊กผล

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .อ43
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490802
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Conflict of interest in lical government / อรทัย ก๊กผล

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การเสริมสร้างระบบกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .อ4632
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744493330
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น / คณะผู้จัดทำ อรทัย ก๊กผล และสุมามาลย์ ชาวนา

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ว4635
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744493514
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับนักบริหารท้องถิ่น / อรทัย ก๊กผล

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.7.ก15 .อ43
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744495006
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ถอดรหัสรางวัลพระปกเกล้า 50 / สุมามาลย์ ชาวนา

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก3 .อ43
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744494085
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น / อรทัย ก๊กผล ธนิษฐา สุขะวัฒนะ

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก8 .อ43ค
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744494078
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทางตรง : แนวทางขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ / อรทัย ก๊กผล

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7407.3 .อ43
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744494399
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

คู่มือพ่อแม่ยุคใหม่รู้ทันปัญหาลูก / ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ และปทุมวดี ลดาพรหมทอง

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : HQ769 .อ43 2553
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744495518
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2553 : รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิจัย / โดย อรทัย ก๊กผล หัวหน้านักวิจัย ; วิลาวัณย์ หงษ์นคร นักวิจัย ; ศุภกิจ แดงขาว ผู้ช่วยนักวิจัย

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .อ436 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ท้องถิ่นดีดี ทั่วไทยทั่วโลก / คณะผู้จัดทำ อรทัย ก๊กผล [... และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : HN49.พ6 .ท52 2557
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497758
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า / อรทัย ก๊กผล...[และคนอื่นๆ] คณะผู้จัดทำ

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก3 .บ63 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744498342
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ก่อนหน้า | หน้าถัดไป