ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 1 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "อภิญญา ดิสสะมาน" พบทั้งหมด จำนวน 9 รายการ


การเมืองการปกครองราชอาณาจักรสวีเดน / ผู้จัดทำ

 • ผู้แต่ง : อภิญญา ดิสสะมาน
 • เลขเรียกหนังสือ : JN7825.ก1 .ก64
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744492155
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยการเมืองการป...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

การปฏิรูปประเทศไทยกับทางออกวิกฤตการเมืองไทย /

 • ผู้แต่ง : อภิญญา ดิสสะมาน
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

กระบวนการสร้างสันติภาพ กรณีศึกษาประเทศโคลอมเบีย /

 • ผู้แต่ง : อภิญญา ดิสสะมาน
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 08591113
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติสังคมเพื่อลดความขัดแย้ง = Basic theory and practice for water conflict resolution in social paradigm /

 • ผู้แต่ง : อภิญญา ดิสสะมาน
 • เลขเรียกหนังสือ : HD1691 อ46 2560
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499684
 • สำนักพิมพ์ : สำนักสันติวิธีและธรร...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

บทบาทของผู้หญิงกับการจัดการความขัดแย้งในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ /

 • ผู้แต่ง : อภิญญา ดิสสะมาน
 • เลขเรียกหนังสือ : HQ1750.55.ฮ8 .อ46 2561
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

สันติวิถี : ผู้หญิงพุทธ - มุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย /

 • ผู้แต่ง : อภิญญา ดิสสะมาน
 • เลขเรียกหนังสือ : HQ1750.55.ฮ8 .อ46ส 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

สันติวัฒนธรรมในพรรคการเมือง กรณีศึกษาพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ / และ ชลัท ประเทืองรัตนา

 • ผู้แต่ง : อภิญญา ดิสสะมาน
 • เลขเรียกหนังสือ : HM1126 .อ46ส 2562
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / และปิยากร หวังมหาพร

 • ผู้แต่ง : อภิญญา ดิสสะมาน
 • เลขเรียกหนังสือ : HD2741 .อ46 2562
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม