ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 2 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "สติธร ธนานิธิโชติ" พบทั้งหมด จำนวน 21 รายการ


กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ก365
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490136
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การเมืองไทยในการเลือกตั้งทั่วไป 2548 / สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ก614
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744492066
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย เขียนโดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล /

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

พฤติกรรมนิยม และสถาบันนิยมในการเมืองการเลือกตั้งของไทย = Behavioralism Institutionalism /

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

Democracy at Risk How Political Choices Undermine Citizen Participation, and What We Can Do About It? /

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การสร้างเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองไทย = Strengthening political party in Thailand /

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก795 .ส36 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ตระกูลการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย /

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 1685-9855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

กระบวนการชำระสะสางความผิดพลาดในอดีต : ประสบการณ์การสร้างความปรองดองของเกาหลีใต้ /

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 0125135x
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ประชาธิปไตยของคนจนๆ บทวิจารณ์หนังสือ Poverty, Participation, and Democracy : A Global Perspective /

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 1685-9855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การสร้างดุลอำนาจภายในรัฐสภา บทสังเคราะห์และข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิรูปโครงสร้างรัฐสภาของประเทศไทย /

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองเพื่อปฏิรูปประเทศไทย /

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ประชาธิปไตยในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ บทความปริทัศน์ /

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ : แนวคิด และรูปแบบ = Deliberative democracy / ...[และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : JC423 .ป462 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499462
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ระบบการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมือง : ทางเลือกและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย / และ ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-เพื่อใคร เพื่ออะไร : พหุคำตอบต่อแรงกดทับของกระแสโลกาภิวัตน์ / วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์, บรรณาธิการ

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : HM831 .ภ74 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786161609931
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ก่อนหน้า | หน้าถัดไป