ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 1 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ศรัณยุ หมั้นทรัพย์" พบทั้งหมด จำนวน 10 รายการ


การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ฐานรากของการเมืองภาคพลเมือง /

 • ผู้แต่ง : ศรัณยุ หมั้นทรัพย์
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

บทเรียนการเมืองภาคประชาชนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก /

 • ผู้แต่ง : ศรัณยุ หมั้นทรัพย์
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาธนกิจการเมืองไทย : การใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้ง / ผู้เรียบเรียง

 • ผู้แต่ง : ศรัณยุ หมั้นทรัพย์
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ศ46 2554
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744493750
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยในบริบทไทย = Research for curriculum development democracy in the Thai context / โดย

 • ผู้แต่ง : ศรัณยุ หมั้นทรัพย์
 • เลขเรียกหนังสือ : LC1091 .ศ463ก 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

สิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย /

 • ผู้แต่ง : ศรัณยุ หมั้นทรัพย์
 • เลขเรียกหนังสือ : JC571 .ศ463 2557
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองสายพันธุ์ใหม่ในยุคดิจิทัล : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /

 • ผู้แต่ง : ศรัณยุ หมั้นทรัพย์
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก15 .ศ463ก 2562
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ระหว่าง พ.ศ. 2555-2560 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /

 • ผู้แต่ง : ศรัณยุ หมั้นทรัพย์
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745.ก1 .จ64 2562
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม