ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 2 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "วุฒิสาร ตันไชย, " พบทั้งหมด จำนวน 31 รายการ


บทบาทของรัฐในการจัดบริหารสาธารณะในระดับจังหวัดและอำเภอ / วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2ส36 ล.3
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทย...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ก625
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 5 เล่ม

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : คดีทางปกครอง / วุฒิสาร ตันไชย และ ธีรพรรณ ใจมั่น

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ก945
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490853
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น : ความก้าวหน้าหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 / โดย วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ว725
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491515
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย ผ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การปกครองท้องถิ่น การเมืองภาคพลเมือง ห้องเรียนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสังคมไทย / วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ... : รายงานการศึกษาวิจัย / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ก644
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744494962
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

คิดดัง2 กับวุฒิสาร ตันไชย / รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7404.ก13 .ว73
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744495167
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า 52 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ / สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก3 .บ63 ล.2
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744495631
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

การสร้างความปรองดองแห่งชาติ / วุฒิสาร ตันไชย และคณะ

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ทิศบ้านทางเมือง / วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ว736 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744496928
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ : เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร / จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้วิจัย วุฒิสาร ตันไชย ... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JZ5597 .ร64 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497017
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : "รับ" และ "รุก" อย่างไรกับอาเซียน / วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ว73 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497512
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ระบบการปกครองท้องถิ่นของราชอาณาจักรไทย / วุฒิสาร ตันไชย และเอกวีร์ มีสุข

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ว73ร 2557
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497918
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ก่อนหน้า | หน้าถัดไป