ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 2 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ปัทมา สูบกำปัง" พบทั้งหมด จำนวน 18 รายการ


บทบาทของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 :Role of the Senate under the constitution of the Kingdom of thailand B.E.2540 /

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1747 .ป63
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9741307608
 • สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย / โดย , ทวิติยา สินธุพงศ์

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ773 .ป63
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

เลือกตั้งระบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ใหม่จริงหรือแค่ลวงตา /

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

รัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 /

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1747 .ป635
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความท้าทายในอนาคต /

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ป63
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

รัฐสภาและระบบสนับสนุนการทำงานของรัฐสภา : ศึกษาเปรียบเทียบไทยและสาธารณรัฐเกาหลี /

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : JF501 .ป63
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744495297
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

สถาบันตุลาการไทย ความท้าทายในการแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ในยุคปฏิรูปการเมือง กับความเชื่อมั่นของสังคม /

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ /

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 1685-9855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา /

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ป634 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744496676
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ฐานความรู้ และบทเรียนเพื่อการปฏิรูป / ผู้แต่ง ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สติธร ธนานิธิโชติ

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2610 .อ222 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497970
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

องค์กรอิสระ ดุลแห่งอำนาจในระบบการเมืองการปกครองของไทย /

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา /

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ป634 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744498427
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ : บทเรียนจากการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... /

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2460.ก28 .ป63 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744498366
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

สาระดีๆ ที่ประชาชนควรรู้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป / คณะผู้จัดทำ ถวิลวดี บุรีกุล...[และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2070 .ส64ส 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744498847
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การเข้า(ให้)ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียงและมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน /

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : HC445.ฮ9ท4 .ป63 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499455
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ก่อนหน้า | หน้าถัดไป