ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 1 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "นิตยา โพธิ์นอก" พบทั้งหมด จำนวน 5 รายการ


ชุมชนกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /

 • ผู้แต่ง : นิตยา โพธิ์นอก
 • เลขเรียกหนังสือ : HC445.ฮ9ท4 .น63 2557
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497581
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อใช้สิทธิ์ในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา / และรัชวดี แสงมหะหมัด

 • ผู้แต่ง : นิตยา โพธิ์นอก
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Community justice of countries in ASEAN Community : a study of Lao People s Democratic Republic / , ณัฏฐกาญน์ ศุกลรัตนเมธี นักวิจัย

 • ผู้แต่ง : นิตยา โพธิ์นอก
 • เลขเรียกหนังสือ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

นโยบายเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย

 • ผู้แต่ง : นิตยา โพธิ์นอก
 • เลขเรียกหนังสือ : HC445.ฮ9ท4 .น63 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม