ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 5 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ถวิลวดี บุรีกุล" พบทั้งหมด จำนวน 70 รายการ


จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล = Moritoring the pulse of the nation : indicators of democratization and good governance in Thailand /

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ถ46
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491728
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า ,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

การปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา : รายงานผลการวิจัย / สถาบันพระปกเกล้า ;บรรณาธิการ ... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1747 .ก635
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748056074
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

รัฐบาลใหม่กับการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม : การสัมมนาโต๊ะกลม / คณะผู้จัดทำ

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HN700.565 .ก635
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490039
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้น / สำนักวิจัยและพัฒนา

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : สป102
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้น : รายงานการวิจัย / และคนอื่นๆ

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .บ34
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 8 เล่ม

โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การนำเสนอ การพิจารณา และการอนุมัติกฎหมายไทย / กองบรรณาธิการ ... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2516 .ค94
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 7 เล่ม

ผู้หญิงไทยกับการเมืองหลังการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 / โดย

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HQ1236.5.ท9 .ถ56
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ความต่อเนื่องของประชาธิปไตยในประเทศไทย : การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2543 / และโรเบิร์ต บี อัลบริททัน

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ถ46
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

รายงานผลการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทางสังคมในกระบวนการเลือกตั้งระบบใหม่และปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งวุฒิสมาชิก / โดย

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ก46
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน /

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : ปรม1บ042
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี = The development of indicator for measuring good governance : รายงานวิจัย / โดยสถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้วิจัย ... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HD2741 .ก6355
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบัน,
 • จำนวนเล่ม : 6 เล่ม

ฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : CDG .ฐ635
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการทำงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ก6345
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9741332696
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสน...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระและประเด็นอื่นๆ / สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1747 .ร6375 2547
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491825
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ธรรมาภิบาล หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ /

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ก่อนหน้า | หน้าถัดไป